Skip to content

جدیدترین مقالات

ما به التفاوت اجرای مقررات چیست؟

مابه التفاوت اجرای مقررات در قبض برق چیست؟

Posted byبرقتو
خرداد 1403

مشترکان صنعتی در صورت مصرف برق بیش از یک مگاوات، باید مازاد آن را از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تامین کنند تا مشمول جریمه نشوند. نحوه محاسبه بهای مازاد برق در این گزارش کاماپرس توضیح داده شده است.